BlindSA

+27 60 967 0258

ceo@blindsa.org.za

Donate Now

BlindSA Logo
Blind SA initiated the development of local South African language TTS for screen readers. The first project commenced with Isizulu TTS and the second project will be Setswana TTS.

The Isizulu TTS is in collaboration with software developers from Sweden and Wits University. The project is at Version 3.0  in development and is ready for beta testing by a larger group of Isizulu mother-tongue language screen reading users.

Blind SA is inviting persons interested in wishing to test and evaluate the Isizulu TTS to contact Susan van Wyk on email skills.manager@blindsa.org.za and Mobile 0614493648.

The South African language TTS developed by Blind SA will be distributed at no charge to blind and partially sighted  users. Our intention is to encourage the culture of reading and writing in our languages.

IBlind SA isungule indlela yokufunda okubizwa nge-TTS ngezilimi zabamnyama zaseNingizimu Afrika. Uhlelo lokuqala lwe TTS lusungulwe ngesiZulu kanti uhlelo olulandelayo luzoba ngolimi lwe-Setswana

Uhlelo lwe-TTS lwesiZulu luyinhlanganisela yezobuchwepheshe phakathi kwe-Sweden ne Wits University. Loluhlelo selusesigabeni sesithathu ekuthuthukisweni futhi selusezingeni lokuhlolwa iningi labantu abakhuluma nabafunda IsiZulu.

IBlind SA imema bonke abantu abanentshisekelo yokuhlola loluhlelo lwe-TTS ukuthi baxhumane noSusan van Wyk kwi-imeyili ethi skills.manager@blindsa.org.za nocingo-0614493648.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *